vitalonga.eu

Kvalitātei kā domāšanas veidam jābūt organizācijās prevelējošam :

Kvalitātes kā domāšanas veida raksturojums (saskaņā ar Gregoriju Vatsonu):
  • Sadarbība un respekts citam pret citu: biežāk jēdziena “mēs”, retāk “es” lietošana;
  • Tieša komunikācija, balstīta uz tādām vērtībām kā patiesība, taisnīgums un vielīdzība;
  • Nekādas manipulācijas ar informāciju par labu kādai no iesaistītajām pusēm;
  • Godīgums
  • Vienādu noteikumu ievērošana. Visi rīkojas saskaņā ar atrunātiem spēles notaikumiem;
  • Holistiska un sistemātiska pieeja: Viss ir mijiedarbībā – vērtības un to “piegādes ķēde” tiek skatīta kā kopums novēršot lokālas optimizācijas, sabojājot kopumu;
  • Gatavība pamatotām izmaiņām – aktīva dalība un izmaiņu procesa atbalstīšana.